The Society Bylaw

Koninklijke Belgische Vereniging voor Dierkunde vzw

Société Royale Zoologique de Belgique asbl

STATUTEN
(N. 7125)

Uitreksel uit het besluit van de algemene vergadering van 15 december 2005 houdende wijziging van statuten bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 26-30 juni 1922, en later gewijzigd door de algemene vergadering van 21 januari 1976.

  • Benaming :

Art. 1. De vereniging draagt de naam : “Koninklijke Belgische Vereniging voor Dierkunde v.z.w. – Société royale zoologique de Belgique a.s.b.l. “.

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Vautierstaat 29, 1000 Brussel, in het gerechterlijk arrondissement Brussel.
De vereniging is opgericht voor een onbepaalde duur. De plaats van de zetel kan door de algemene vergadering worden gewijzigd en wordt bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

  • Doelstellingen :

Art. 3. De vereniging stelt zich tot doel de studie van de dierkunde te bevorderen, door :
1° het inrichten van wetenschappelijke bijeenkomsten tijdens dewelke de leden van de vereniging en hun genodigden onder meer de resultaten van hun werk kunnen voorleggen en ter bespreking stellen;
2° het verspreiden van de resultaten van deze onderzoekingen;
3° de uitbouw van nauwe en bestendige betrekkingen met gelijkaardige verenigingen in het buitenland, in het bijzonder door middel van gemeenschappelijke zittingen;
4° de vertegenwoordiging bij de internationale organisaties.

  • Lidmaatschap :

Art. 4. De vereniging is samengesteld uit vaste leden en toetredende leden; de toetredende leden worden opgedeeld in vier categorieën: de geassocieerde leden, studenten-leden, ere-leden en beschermende leden. Kunnen toegelaten worden in de hoedanigheid van :
Vaste leden:
Natuurlijke personen van Belgische of vreemde nationaliteit, verbonden of verbonden geweest aan Belgische universiteiten of onderzoeksinstellingen. Toetredende leden:
1° Geassocieerde leden :
Natuurlijke personen die instemmen met de doelstellingen van de vereniging.
2° Studenten-leden :
Personen die op regelmatige wijze ingeschreven zijn op de rol van een Belgische instelling voor hoger onderwijs.
3° Ere-leden :
De eminente persoonlijkheden in het domein van de dierkundige wetenschappen.
4° Beschermende leden :
Alle natuurlijke of rechtspersonen die de werking van de vereniging wensen te steunen.

Art. 5. . De vereniging heeft minstens vijf vaste leden.

Art. 6. Een vast lid moet door twee vaste leden voorgedragen worden en door de algemene vergadering aangenomen worden (cf. art. 13-21). Geassocieerde leden of student-leden registreren zich bij de secretaris en moeten door de raad van bestuur aangenomen worden (cf. art. 22-24). Een erelid of beschermend lid wordt door de raad van bestuur voorgedragen en moet
door de algemene vergadering aangenomen worden. Het aannemen wordt verkregen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. De toetreding als lid houdt aanvaarding der statuten in.

Art. 7. Alleen de vaste leden hebben stemrecht tijdens de vergaderingen.

Art. 8. De vaste, geassocieerde leden en student-leden betalen een jaarlijks lidgeld dat door de raad van bestuur wordt bepaald. Het jaarlijks lidgeld bedraagt maximum 500 Euro.
De ereleden betalen noch lidgeld noch bijdrage. De beschermende leden betalen een bijdrage die door de raad van bestuur wordt bepaald. Deze bijdrage mag het door de wet vastgestelde bedrag niet overtreffen.

Art. 9. Het lidmaatschap houdt geen enkel persoonlijke verplichting in met betrekking tot de verbintenissen van de vereniging. De leden zijn er alleen toe gehouden hun lidgeld te betalen.

Art. 10. Het staat elk lid vrij zich uit de vereniging terug te trekken door een schriftelijke opzegging te richten aan de raad van bestuur. Een lid wordt beschouwd als ontslagnemend, als het na aanmaning door de penningmeester, de verschuldigde gelden niet betaalt.

Art. 11. De uitsluiting van een lid kan alleen worden uitgesproken door de algemene vergadering van de vaste leden. Deze vergadering hoort eerst de verklaringen van het betrokken lid en besluit na geheime stemming bij een twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Het betrokken lid wordt per aangetekend schrijven opgeroepen. Zijn afwezigheid zal de algemene vergadering niet verhinderen een oordeel uit te spreken.

Art. 12. Het ontslagnemend of uitgesloten lid en de erfgenamen van een overleden lid hebben geen recht op het maatschappelijk fonds. Zij kunnen de betaalde gelden niet terugvorderen, geen verzegeling doen uitvoeren, noch vaststelling van inboedel eisen.

  • Algemene vergadering :

Art. 13. De gewone algemene vergadering wordt ieder jaar gehouden in de loop van de eerste trimester.

Art. 14. Deze gewone algemene vergadering hoort het verslag van de raad van bestuur, spreekt zich uit over de rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het afgelopen dienstjaar; stemt het budget voor het komende dienstjaar en verleent kwijting aan de bestuurders. Zij gaat over tot de benoeming of de vervanging van haar bestuurders, welke ze kiest uit haar vaste leden.

Art. 15. De raad van bestuur roept een buitengewone algemene vergadering bijeen telkens als dit in het belang wordt geacht van de vereniging, De raad van bestuur is daartoe eveneens gehouden als één vijfde van de vaste leden of één vijfde van de toetredende leden hierom schriftelijk verzoekt, en een dagorde voorstelt. In een dergelijk geval komt de vergadering binnen de dertig dagen
samen.

Art. 16. De oproepingen met de dagorde worden per rondschrijven of per electronische kennisgeving aan de vaste en de toetredende leden toegestuurd, tien volle dagen voor de datum van de vergadering. De uitvoering van deze formaliteit moet niet bewezen worden. Ieder voorstel wordt op de dagorde geplaatst als het schriftelijk aan de raad van bestuur wordt gericht door minstens twee vaste leden. Bij uitzonderlijke hoogdringendheid, en op voorstel van de raad van bestuur, kan een onderwerp besproken worden, dat niet op de dagorde vermeld staat.

Art. 17. Ieder vast lid kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een schriftelijke en getekende volmacht te verlenen aan een ander vast lid. Een vast lid kan slechts één enkel ander lid vertegenwoordigen.

Art. 18. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om te beraadslagen over volgende aangelegenheden :
1° Wijziging van de statuten;
2° Benoeming en afzetting van de bestuurders;
3° Goedkeuring van de budgetten en jaarrekeningen;
4° Verlenen van kwijting aan de bestuurders
5° Ontbinding van de vereniging;
6° Uitsluiting van een lid;
7° Aannemen van nieuwe vaste leden, ere-leden of beschermende leden.

Art. 19. De algemene vergadering is regelmatig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vaste leden. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde vaste leden, behoudens de uitzondering voorzien door de wet of door de statuten. Alle vaste leden hebben gelijk stemrecht. De toetredende leden die de vergadering bijwonen, nemen deel aan de beraadslagingen maar zonder stemrecht. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. Blanco stemmen worden beschouwd als zijnde niet uitgebrachte stemmen. Op verzoek van de meerderheid van de aanwezige vaste leden, zijn de stemmingen geheim. Wanneer het gaat over personen, kan de geheime stemming bekomen
worden op aanvraag van één enkel vast lid.

Art. 20. De algemene vergadering kan slechts geldig over wijzigingen aan de statuten beslissen wanneer het onderwerp hiervan uitdrukkelijk op de oproepingsbrief of electronische kennisgeving vermeld staat en wanneer twee derde van de vaste leden aanwezig zijn. Een wijziging kan alleen bij een meerderheid van twee derde der stemmen aangenomen worden. Indien echter de voorgestelde statuutswijziging de doelstellingen van de vereniging raakt , kan zij slechts geldig worden gestemd mits eenparigheid van alle vaste leden die op de vergadering aanwezig zijn. Als niet twee derde van de vaste leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op een eerste vergadering, dan wordt een tweede vergadering belegd die ten vroegste vijftien dagen later zal plaatsvinden. Deze kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige vaste leden; haar besluiten worden ter bekrachtiging aan een burgerlijke rechtbank voorgelegd. Iedere wijziging der statuten wordt binnen de twee maanden ter publikatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad opgezonden.

Art. 21. De beslissingen van de algemene vergadering die de leden aanbelangen worden hun ter kennis gesteld door middel van een rondschrijven of van publikaties van de vereniging. Derden worden ingelicht over de beslissingen die hun aanbelangen hetzij per brief hetzij door publikatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

  • Raad van bestuur :

Art. 22. Samenstelling :

22.1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan de leden voor een duur van twee jaar worden benoemd door de algemene vergadering van de vaste leden. Het aantal bestuurders mag niet minder dan drie bedragen, (de voorzitter inbegrepen), maar zal wel steeds kleiner zijn dan het aantal vaste leden. De mandaten van de bestuurders zijn steeds hernieuwbaar.

22.2. De voorzitter wordt verkozen door de algemene vergadering op voordracht van de raad van bestuur. Zijn mandaat duurt twee jaar en is niet onmiddellijk hernieuwbaar. Het bestuursmandaat van de voorzitter wordt automatisch verlengd voor de duur van het voorzitterschap.

22.3. Ieder lid van de raad van bestuur is steeds afzetbaar door de algemene vergadering.

22.4. De functie van alle bestuurders is onbezoldigd.

22.5. Als één of meer bestuursposten vacant worden, hebben de overblijvende bestuurders het recht te voorzien in de voorlopige vervanging ervan tot de eerstvolgende algemene vergadering.

Art. 23. Vergaderingen :

23.1. De bestuurders wijzen een secretaris en een penningmeester aan, die zelf al dan niet bestuurder zijn. Zijn ze het niet, dan zijn ze niet stemgerechtigd tijdens de vergaderingen van de raad van bestuur. De afwezige secretaris wordt vervangen door een bestuurder die zijn stemrecht behoudt. De bestuurders kunnen één of meer ondervoorzitters aanduiden. Hun stemrecht wordt hierdoor niet gewijzigd.

23.2. De raad van bestuur vergadert zo vaak als het belang van de vereniging het vereist en telkens wanneer minstens twee bestuurders er de raad van bestuur schriftelijk om verzoeken.

23.3. De raad van bestuur kan slechts een beslissing treffen als alle bestuurders werden opgeroepen en wanneer de meerderheid aanwezig of vertegenwoordigd is. Iedere bestuurder kan schriftelijk één van zijn collega’s uit de raad gelasten hem op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. Geen enkele volmachtdrager kan echter meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

23.4. Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

23.5. Van iedere vergadering wordt een proces-verbaal opgemaakt, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur.

Art. 24. Bevoegdheden :
De raad van bestuur bezit algemene bevoegdheid inzake het bestuur en de vertegenwoordiging van de vereniging. De raad van bestuur beschikt over de restbevoegdheid die de wet of de statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden aan de algemene vergadering. Hij kan allerlei bestuursdaden stellen en beschikkingen treffen, en meer bepaald de voorlopige plaatsing verzekeren van de beschikbare of gereserveerde gelden. De raad van bestuur kan spéciale machten overdragen aan één of meer van zijn leden, zelfs aan derden wier bevoegdheid hij dan bepaalt. Hij kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een persoon van zijn keuze en tegen een eventuele vergoeding die met hem wordt overeengekomen. Aan de voorzitter van de raad van bestuur wordt opgedragen de vereniging te vertegenwoordigen in rechtszaken. Alle stukken die een verbintenis van de vereniging inhouden worden ondertekend ofwel door twee bestuurders, die zich tegenover derden niet moeten rechtvaardigen met een volmacht voorafgaandelijk door de raad van bestuur verstrekt, ofwel krachtens een ondertekeningsbevoegdheid, verstrekt na bijzonder overleg door de
raad van bestuur. Eén enkele handtekening van een bestuurder of één krachtens vorige alinea gemachtigde persoon, zal evenwel volstaan, telkens als het gaat om stukken en ontlastingsbewijzen voor de administratie van post, spoorwegen, telefoon, telegraaf, besteldiensten of andere vervoerondernemingen.

  • Jaarlijkse rekeningen :

Art. 25. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Art. 26. Op 31 december van elk jaar wordt de boekhouding afgesloten en het dienstjaar beëindigd. De raad van bestuur stelt de inventaris en de balans der ontvangsten en uitgaven op van het verstreken dienstjaar alsmede het budget voor het volgende dienstjaar. Hij legt deze voor aan de algemene vergadering zoals voorgeschreven in artikel 14.

Art. 27. Het batig saldo op de rekening behoort toe aan de vereniging; het wordt overgedragen naar de rekening van het volgende dienstjaar.

  • Ontbinding, liquidatie:

Art. 28. De algemene vergadering kan de ontbinding van de vereniging slechts uitspreken indien twee derde van de vaste leden aanwezig zijn. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan moet een tweede algemene vergadering worden gehouden die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige vaste leden. Deze vergadering zal ten vroegste vijftien dagen later plaatsvinden. Geen enkele beslissing wordt getroffen tenzij deze wordt gestemd bij een vier vijfde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. ledere beslissing met betrekking tot de ontbinding, genomen door een vergadering van minder dan twee derde van de vaste leden, wordt onderworpen aan de bekrachtiging door de burgerlijke rechtbank. De vergadering duidt in dezelfde zitting een afrekenaar aan die belast wordt met de liquidatie van de ontbonden vereniging.

Art. 29. Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging bepaalt de vergadering die deze ontbinding uitspreekt tevens de bestemming van de goederen. Deze bestemming zal in elk geval zoveel mogelijk aansluiten bij het doel waarvoor de vereniging werd opgericht. Hetzelfde geldt bij gerechtelijke ontbinding; deze wordt gevolgd door een algemene vergadering van de vaste leden, die hiertoe door de vereffenaar wordt samengeroepen.

Art. 30. Op voorstel van de raad van bestuur kan een huishoudelijk reglement door de algemene vergadering worden opgesteld. Dit wordt aangenomen bij een meerderheid van twee derde der stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.

Art. 31. Als er moeilijkheden rijzen betreffende de letter en de geest van de statuten of door de vereniging getroffen beslissingen, worden deze beslecht in een algemene vergadering. Door hun erkenning van de onderhavige statuten, zien de leden af van elke gerechtelijke actie.

Art. 32. Voor alle aangelegenheden die niet in deze statuten voorzien zijn, richten de partijen zich naar de wettelijke beschikkingen terzake.

Art. 33. De raad van bestuur waakt over de vervulling van de publikatieformaliteiten vereist door de artikels 3, 9, 10 en 11 van de wet van 27 juni 1921, de wet van 3 november 1976 en de wet van 2 mei 2002, en dit in het bijzonder voor wat betreft het indienen van de ledenlijst en jaarrekening van het afgelopen dienstjaar.